Bestuur

De Watersportvereniging is een onderafdeling van de Personeels Vereniging van Thales met een eigen huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn ook de statuten en het huishoudelijk reglement van de P.V. van toepassing.
Het bestuur van de WSV komt in principe eenmaal per maand bijeen voor het bespreken van lopende en nieuwe zaken. De secretaris zorgt voor de agenda en de verslaggeving van de bestuursvergadering, voert de verdere correspondentie en houdt de leden/schepen/bladen administratie bij. De penningmeester beheert de financiën.

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Hierin
doet het bestuur verslag van het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester
legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar en
legt de door het bestuur voorgestelde begroting voor het komende jaar ter
goedkeuring voor. Verkiezing, aftreden en aantreden van bestuursleden vindt
plaats op de ALV volgens het reglement.et huidige Bestuur bestaat uit:

Voorzitter                  Niels Breederoode     Thales afd. SR-TBU R     Mob. 06 1463 8898
Secretaris                  Paul Blacquière
Penningmeester      Rob van Ockenburg
Lid                             Geert van Bockel         ( Terreincommissie )
Lid                            Harrie Stevens            ( Activiteitencommissie )